Fundacja PGE, prowadząca działalność społecznie użyteczną oraz charytatywną,w minionym roku zrealizowała ponad 660 darowizn, a kwota udzielonego wsparcia wyniosła blisko 16 mln zł. Dzięki realizacji projektów własnych oraz partnerskich przeznaczone przez Fundację PGE środki umożliwiły realizację wielu działań z zakresu nauki i edukacji, ochrony zdrowia, promocji kultury i polskiej historii, działańpro środowiskowych, wsparcia uchodźców z Ukrainy i osób w trudnej sytuacji życiowej.

Już od 12 lat Fundacja PGE wspiera realizację zadań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Grupie PGE. W 2022 roku Fundacja PGE zrealizowała kilkadziesiąt różnorodnych projektów, które służyły zarówno edukacji z zakresu energetyki odnawialnej, popularyzacji kultury i sztuki, działalności środowiskowej i ekologicznej, jak również pamięci historycznej oraz pomocy najbardziej potrzebującym - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna - Niezwykle istotne jest dla nas, aby przekazywane wsparcie dawało jak najlepsze efekty, było dobrze zorganizowane, zaplanowane, ale też łączyło sięz naszą strategią biznesową. Dodatkowo, co ważne, liczba projektów, rozpatrzonych wniosków oraz przeznaczone na wsparcie środki z roku na rok ulegają systematycznemu zwiększeniu, co pokazuje jak ważna jest pomoc, której udzielamy – dodaje prezes Wojciech Dąbrowski.

Działalność Fundacji PGE w minionym roku umożliwiła realizację niezwykle wartościowych projektów. Jak co roku ogromne znaczenie miały projekty historyczne, w tym upamiętniające ważne wydarzenia oraz bohaterów związanych z II wojną światową. Flagowy projekt „Tablice Pamięci” umożliwił prace konserwatorskie na znajdujących się w przestrzeni miejskiej Warszawy ponad 100 tablicach autorstwa Karola Tchorka wraz z montażem ponad 120 tabliczek informacyjnych. Ponadto sporządzona została elektroniczna baza ponad 3100 nazwisk ofiar II wojny światowej upamiętnionych tymi tablicami. Jak co roku upamiętniono także bohaterskich pracowników elektrowni na Powiślu podczas Powstania Warszawskiego, którzy zapewniali dostawy prądu dla walczącej stolicy. W ramach projektu „Energetycyw Powstaniu” powstała specjalna wystawa, album oraz film, które przybliżają tamte wydarzenia.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy skierowane do młodzieży, jak: „Baczyński bez filtra” oraz „Śladami Bohaterów AK”. Projekt związany z Baczyńskim okazał się niezwykle inspirujący dla młodzieży, która nadesłała ponad 1100 zdjęć będących ich osobistą interpretacją wybranego wiersza poety. Fotografie 34 laureatów trafiłyna zorganizowaną przed warszawską galerią Kordegarda wystawę oraz do wyjątkowego albumu z twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jako tło jego wierszy. Dużym sukcesem zakończył się również drugi konkurs, który zaangażował ponad 160 osób z całej Polski, które opracowały ok. 70 opowieści o ruchu oporu w swoich regionach. W ramach projektu został także nagrany reportaż, przedstawiający sylwetki i historie zebrane przez laureatów. Ponadto w ramach 80-lecia powstania Armii Krajowej Fundacja zrealizowała cykl czterech wyjątkowych animacji z historycznymi nagraniami głosów dowódców Armii Krajowej pn. „Głosy AK”.

Niezwykle istotne były również projekty edukacyjne takie jak „Plaża PGE - Poznaj moc bałtyckiego wiatru” promujący budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku oraz popularyzujące odnawialne źródła energii Turnieje Maszyn Wodnych i Wiatrowych.  Skierowane do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i uczniów szkół średnich turnieje w minionym roku przyciągnęły ponad 2000 uczestników z całej Polski.

Upowszechnianiu wiedzy o malarstwie polskich artystów oraz popularyzacji sztuki muzealnej służył konkurs plastyczny „Spotkania ze sztuką”. Przeznaczony dla dzieci i młodzieżyz mniejszych miejscowości projekt zaangażował uczniów z całej Polski, którzy przygotowali ponad 500 prac malarskich wybranych dzieł muzealnych wg własnej, indywidualnej interpretacji. Główną nagrodą były wycieczki do Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie oraz Lublinie. Wzięło w nich udział ponad 1800 uczniów oraz ponad 200 opiekunów ze szkół podstawowych z całej Polski.

PGE prowadząc w zielonej zmianie szczególną uwagę przywiązuje do projektów środowiskowych i ekologicznych. W tym zakresie niezwykle ważna jest współpraca Fundacji PGE z sześcioma parkami narodowymi i Ligą Ochrony Przyrody. W 2022 roku parki narodowe otrzymały wsparcie w realizacji projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody, projektów edukacyjnych, naukowo-badawczych i infrastrukturalnych. Zrealizowano aż 50 projektów edukacyjnych, wiele działań ochronnych na rzecz gatunków zagrożonych, szereg badań naukowych, rewitalizacje ścieżek dydaktycznych a także międzynarodową konferencję naukową pt. „Ochrona ekosystemów wodnych a ich udostępnianie”. Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody, najstarszą organizacją ekologiczną w Polsce, koncentruje się m.in. wokół edukacji przyrodniczej i ekologicznej dzieci i młodzieży. Dzięki darowiznom Fundacji PGE przygotowano oraz wydano wiele materiałów edukacyjnych, w Nadleśnictwie Zwoleńna terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu sadzono drzewa oraz zorganizowano konferencję popularno-naukową pt. „Ochrona ptaków na terenach zurbanizowanych” poświęconą m.in. dobrym praktykom w ochronie ptaków oraz wpływowi farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych na ptaki oraz przyrodę.

Od lat wsparcie otrzymują także organizacje działające na rzecz ochrony ptaków, w tym m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”, działające na rzecz odnowy populacji sokoła wędrownego w Polsce, oraz dwa azyle dla bocianów: „Pomagam bocianom” oraz „Szansa dla bociana”, które przez cały rok opiekują się rannymi i chorymi ptakami, rehabilitują je i przywracają do środowiska naturalnego. Od 2018 roku Fundacja PGE współpracuje również z Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym realizując projekty na rzecz ochrony rzadkich ptaków strefowych w Puszczy Solskiej oraz na Lubelszczyźnie i wspierając przy okazji hodowlę konika polskiego.

Fundacja PGE angażuje się od dawna również w rozwój sportu oraz promocję zdrowego stylu życia. W 2022 roku projekty realizowane z fundacyjnych środków umożliwiły organizację wydarzeń sportowych m.in. biegu GROM Challenge „Siła i Honor”, Maratonu na orientację KIWON 2022 czy Pucharu Europa Karpat oraz zakup sprzętu sportowego i udział dziecii młodzieży w zawodach sportowych a także modernizację obiektów sportowych. 

Jak co roku, dużą część wsparcia przeznaczono na pomoc potrzebującym - dzieciomi seniorom, a także ofiarom klęsk, katastrof i konfliktów zbrojnych. Dzięki darowiznom udzielano pomocy na przejściach granicznych oraz organizowano miejsca pobytu w ośrodkach Caritas, do ukraińskich dzieci trafiło także około 1500 misiów terapeutycznych. Zrealizowanych zostało również wiele projektów okolicznościowych dotyczących darowizn rzeczowych dla instytucji pomocowych oraz ich podopiecznych.

 

gkpge_fundacja_site