Biuro Fundacji PGE 
ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa 

+48 (22) 340 17 95

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Fundacją PGE, pod adresem: rodo.fundacja.pge@gkpge.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu :

1. obsługi przyjętej korespondencji i rozpatrzenia Pana/Pani sprawy. Przetwarzanie prowadzone jest na podstawie Pana/Pani zgody, za którą uznajemy skierowanie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej do Fundacji PGE lub wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie www Fundacji PGE (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2. w celu prowadzenia dokumentacji dalszej współpracy, o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w fundacji i GK PGE będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu fundacji w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi (nie dłużej niż 6 lat).

V. Przekazywanie danych poza EOG lub do organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia. Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przetwarzane poza terytorium EOG przez odbiorców, którym te dane zostaną przekazane na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych.

VI. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

a. podmiotom z Grupy PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi;

b. podmiotom zaangażowanym w rozwój fundacji (np. kancelarie prawne, firmy audytorskie);

c. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy;

d. naszym podwykonawcom i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

e. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

f. sprostowania (poprawiania) swoich danych;

g. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

h. przenoszenia danych;

i. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres rodo.fundacja.pge@gkpge.pl, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Ponadto informujemy, że po wycofaniu swojej zgody, przesłanie każdej kolejnej korespondencji będzie oznaczało ponowne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w kierowanej do Fundacji PGE korespondencji

IX. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych i ich zakres jest dobrowolne.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

gkpge_fundacja_site